e-mail
Strona domowa


 //sokol.waw.pl
 Aktualności
 O nas
 Akcje
 Informacje
 Odznaczenia
 Kontakt
 Nasi sponsorzy
 O krwi
 Galeria

Twój adres IP:
18.208.159.25

Drukuj


Odznaczenia

Legitymację Honorowego Dawcy Krwi PCK po pierwszym oddaniu krwi wystawia placówka służby krwi albo klub krwiodawców. Do dokonywania w niej wpisów stwierdzających ilość, datę i miejsce pobrania upoważnieni są wyłącznie pracownicy służby krwi. Na podstawie wyżej wspomnianych adnotacji kluby, jak również terenowe zarządy PCK, mogą nadawać osobom cieszącym się nienaganną opinią następujące odznaki.
ODZNACZENIA

Odznaka Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi III stopnia

Odznaka Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II stopnia

Odznaka Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia


KRYSZTAŁOWE SERCE


Odznaka Honorowa PCK IV stopnia

Odznaka Honorowa PCK III stopnia

Odznaka Honorowa PCK II stopnia

Odznaka Honorowa PCK I stopniaZASADY ODZNACZANIA I WYRÓŻNIANIA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
(Załącznik do Uchwały Nr 242/2001 Zarządu Głównego PCK z dnia 15 lutego 2001)

Niniejsze zasady zostały opracowane na podstawie:
 • Ustawy z dnia 16 października 1992 (Dziennik Ustaw nr 90, pozycja 450) o orderach i odznaczeniach.
 • Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 (Dziennik Ustaw nr 106, pozycja 681) o publicznej służbie krwi.
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 września 1998 (Dziennik Ustaw nr 124) w sprawie równoważności innych składników krwi.
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 września 1999 (Dziennik Ustaw nr 84) w sprawie nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi".

§ I

Znosi się nadawanie odznak HDK (Honorowy Dawca Krwi) brązowej, srebrnej i złotej. Osoby, które zostały wyróżnione odznaką HDK przed wejściem w życie niniejszego regulaminu, zachowują prawo do jej używania.
 • (Do tej pory odznaka HDK była nadawana po oddaniu następujących ilości krwi pełnej: 600 mililitrów - brązowa, 1500 mililitrów - srebrna, 3000 mililitrów - złota)

§ II

Spełniając wymogi zawarte w Artykule 6 Ustęp 1 i 2 ustawy o publicznej służbie krwi oraz cytowanych wyżej rozporządzeniach, przy nadawaniu odznak "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" bierze się pod uwagę oprócz ilości oddanej krwi, ilość oddanego osocza i ilość donacji krwinek płytkowych według przelicznika:

 • 1 litr krwi = 3 litry osocza = 1,2 donacji krwinek płytkowych - kobiety.
 • 1 litr krwi = 3,3 litra osocza = 1,35 donacji krwinek płytkowych - mężczyźni.

§ III

 1. Odznaki honorowe ZHDK (Zasłużony Honorowy Dawca Krwi) nadaje się honorowemu dawcy krwi po oddaniu w dowolnym okresie co najmniej:

  • ZHDK pierwszego stopnia
   15 litrów krwi lub 45 litrów osocza lub 18 donacji krwinek płytkowych - kobiety
   18 litrów krwi lub 59 litrów osocza lub 24 donacje krwinek płytkowych - mężczyźni
  • ZHDK drugiego stopnia
   10 litrów krwi lub 30 litrów osocza lub 12 donacji krwinek płytkowych - kobiety
   12 litrów krwi lub 40 litrów osocza lub 17 donacji krwinek płytkowych - mężczyźni
  • ZHDK trzeciego stopnia
   5 litrów krwi lub 15 litrów osocza lub 6 donacji krwinek płytkowych - kobiety
   6 litrów krwi lub 20 litrów osocza lub 9 donacji krwinek płytkowych - mężczyźni

 2. Odznaki "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" mogą być nadane również klubom HDK PCK posiadającym wybitne osiągnięcia w zakresie promocji honorowego krwiodawstwa:

  • ZHDK pierwszego stopnia po 20-letnim okresie działalności
  • ZHDK drugiego stopnia po 15-letnim okresie działalności
  • ZHDK trzeciego stopnia po 10-letnim okresie działalności

 3. Nadanie zbiorowej odznaki wyższego stopnia nie jest uwarunkowane posiadaniem przez klub odznaki stopnia niższego.
 4. Odznakę i legitymację "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" nadaje Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża na wniosek jednostek organizacyjnych PCK stowarzyszeń i klubów zrzeszających honorowych dawców krwi oraz jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi.
 5. Odznakę wręcza w sposób uroczysty Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża lub osoba przez niego upoważniona.
 6. Odznakę nosi się po prawej stronie.

KRYSZTAŁOWE SERCE

Wyróżnienie może być przyznane za wybitne zasługi w rozwoju honorowego krwiodawstwa w PCK. Mogą je otrzymać osoby, które w sposób konkretny spowodowały rozwój idei czerwonokrzyskich, a szczególnie honorowego krwiodawstwa. Prowadziły systematyczną, aktywną działalność propagandową w PCK i posiadają:

 • krwiodawcy odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi pierwszego stopnia i Odznakę Honorową PCK drugiego stopnia.
 • pozostali działacze Odznakę Honorową PCK pierwszego stopnia.

Wyróżnienie przyznaje jeden raz w roku Kapituła, którą stanowi Prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa. Do jego wręczania upoważnieni są członkowie KR HDK oraz prezes lub wiceprezes zarządu PCK.

REGULAMIN ODZNAKI HONOROWEJ POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

oraz zasady pracy Kapituły zatwierdzone przez Krajową Radę Reprezentantów PCK uchwałą nr 29/96 z dnia 14.12. 1996 r.

§ I

Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża zwana dalej Odznaką Honorową stanowi zaszczytne wyróżnienie za zasługi w realizacji humanitarnych celów Czerwonego Krzyża, a w szczególności zadań określonych w Ustawie o Polskim Czerwonym Krzyżu oraz w Statucie Stowarzyszenia.

§ II

Odznakę honorową mogą otrzymać:

 1. osoby będące członkami Stowarzyszenia, które wyróżniły się szczególnym zaangażowaniem i konkretnymi osiągnięciami.
 2. jednostki PCK i zbiorowości społeczne będące członkami wspierającym i Stowarzyszenia, które wniosły szczególny wkład w popieranie i rozwój jego działalności,
 3. inne osoby, a także organizacje i instytucje, czynnie współpracujące z PCK lub wspomagające jego działalność,
 4. organizacje zagraniczne Czerwonego Krzyża ich działacze, a także inne organizacje i instytucje międzynarodowe oraz ich członkowie, którzy realizując czerwonokrzyskie ideały zasługują na szczególne uznanie ze strony PCK.

§ III

Odznaka honorowa jest czterostopniowa.

 1. Odznakę Honorową I stopnia stanowi godło Czerwonego Krzyża równoramienny czerwony krzyż pokryty emalią - o wymiarach 37 x 37 mm. Między ramionami krzyża umieszczone są pęki promieni koloru złotego, a pośrodku krzyża wizerunek orła z koroną, ustalony dla godła państwowego Rzeczypospolitej Polskiej, wykonany z metalu koloru srebrnego, z koroną, dziobem i szponami koloru złotego.
 2. Odznaki II, III i IV stopnia wykonane są według określonego w ust. 1 wzoru, z tym, że:
  • wymiary krzyża wynoszą 30 x 30 mm,
  • w odznace III stopnia wizerunek orła z koroną wykonany jest całkowicie z metalu w kolorze srebrnym, a w odznace IV stopnia - z metalu w kolorze brązowym.
 3. Odznaki wszystkich stopni zawieszone są na wstążce koloru białego, szerokości 40 mm, z czerwonymi paskami szerokości 4 mm po bokach. Kółko łączące wstążkę z odznaką jest wykonane z metalu zdobionego ornamentem z liści laurowych: dla odznaki I i II stopnia w kolorze złotym, dla III stopnia - w kolorze srebrnym, a dla IV stopnia w kolorze brązowym.
 4. Odznakę Honorową nosi się na lewej stronie piersi po orderach i odznaczeniach polskich. Organizacjom, instytucjom i zbiorowościom posiadającym sztandar wręcza się Odznakę Honorową wraz ze wstążką regulaminową do zawieszania na sztandarze oraz dyplom nadania Odznaki Honorowej.

§ IV

Odznakę Honorową nadaje się w zasadzie wg kolejności:

 1. Odznakę IV stopnia - po co najmniej 3 letniej działalności w PCK;
 2. Odznakę Honorową wyższych stopni nie wcześniej, niż:
  • Odznakę III stopnia - po upływie co najmniej 5 lat od nadania Odznaki IV stopnia;
  • Odznakę II stopnia - po upływie co najmniej 6 lat od nadania Odznaki III stopnia;
  • Odznakę I stopnia - po upływie co najmniej 9 lat od nadania Odznaki II stopnia.
 3. W wyjątkowych przypadkach może być nadana Odznaka III lub II stopnia z pominięciem kolejności i warunków określonych w ust. 1 i 2. 4. Odznaka Honorowa może być nadana również pośmiertnie.

  § V

  Wnioski o nadanie Odznaki Honorowej zgłasza:

  1. Prezydium Zarządu Głównego PCK, zarządy okręgowe, inne struktury Stowarzyszenia.
  2. Zarządy okręgowe PCK przedstawiające wnioski o nadanie Odznaki Honorowej zasięgają opinii społecznej komisji odznak i wyróżnień działających przy tych zarządach.
  3. Wnioski o nadanie Odznaki Honorowej powinny być rzeczowo i przekonująco uzasadnione, wypełnione czytelnie (pismem maszynowym), na blankiecie, którego wzór ustala Kapituła.
  4. Każdy wniosek podpisuje prezes zarządu zgłaszającego wniosek, przewodniczący komisji społecznej d/s odznaczeń i wyróżnień oraz sekretarz - dyrektor biura zarządu.
  5. Zobowiązuje się zarządy PCK wszystkich stopni organizacyjnych do takiego działania w przygotowaniu wniosków o przyznanie Odznaki Honorowej, które zapewni jej wysoką rangę w Stowarzyszeniu i społeczeństwie.

  § VI

  Odznakę Honorową nadaje Kapituła Odznaki Honorowej PCK.

  1. Kapitułę w liczbie 7 osób wybiera Krajowa Rada Reprezentantów PCK spośród osób cieszących się autorytetem i reprezentujących podstawowe dziedziny działalności statutowej Stowarzyszenia.
  2. Kapituła ze swojego grona wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
  3. Zebrania Kapituły zwołuje jej przewodniczący lub wiceprzewodniczący w zasadzie 4 razy w roku, w ostatnim miesiącu każdego kwartału.
  4. Biuro Zarządu Głównego PCK zapewnia warunki organizacyjne i dokumentacyjne Kapituły. Sekretarzem z urzędu wchodzącym w skład Kapituły jest pracownik Biura wyznaczony przez Dyrektora Biura w porozumieniu z Kapitułą.
  5. Koszty wykonania Odznak i legitymacji do Odznak pokrywane są wg zasad ustalanych przez Zarząd Główny PCK w porozumieniu z Kapitułą.
  6. Wszystkie wnioski nadesłane, bądź złożone, przed rozpatrzeniem przez Kapitułę są sprawdzane przez sekretarza Kapituły pod względem wymogów regulaminowych i porównywane z ewidencją w kartotece.
  7. Wnioski, które nie spełniają wymogów regulaminowych, bądź załatwione odmownie, są zwracane jednostkom organizacyjnym lub osobom, które je nadesłały, z adnotacją informującą o przyczynie ich nie zakwalifikowania.

  § VII

  Podstawą do przyznania lub nie przyznania Odznaki Honorowej jest stosowna decyzja odnotowana na wniosku i potwierdzona podpisem członka Kapituły.

  1. Decyzja budząca wątpliwość lub sporna jest rozstrzygana zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów "za" i "przeciw" głos przewodniczącego jest decydujący.
  2. W sytuacjach szczególnych decyzja o przyznaniu Odznaki może być podjęta między zebraniami na wniosek prezesa ZG PCK, sekretarza generalnego lub przewodniczącego Kapituły.
   Decyzja taka wymaga pozytywnego stanowiska czterech członków Kapituły, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
  3. Potwierdzeniem przyznanej Odznaki jest legitymacja posiadająca numer, datę i podpis przewodniczącego Kapituły, a potwierdzeniem przyznanej Odznaki zbiorowej jest dyplom podpisany przez prezesa ZG PCK i przewodniczącego Kapituły.

  § VIII

  Odznakę Honorową mają prawo wręczać:

  1. członkowie Kapituły,
  2. członkowie Zarządu Głównego PCK,
  3. członkowie Krajowej Rady Reprezentantów PCK,
  4. prezesi i wiceprezesi zarządów okręgowych PCK oraz inne osoby upoważnione przez przewodniczącego Kapituły.

  § IX

  Odznaki wręczane są uroczyście z okazji ważnych wydarzeń w Polskim Czerwonym Krzyżu np. w Tygodniu PCK, Dniach Honorowego Krwiodawstwa, z okazji jubileuszy jednostek organizacyjnych itp.

  § X

  Odznaka Honorowa powinna być wręczana najpóźniej w ciągu 1 roku od podjęcia decyzji o jej przyznaniu,

  §XI

  Pozbawienie Odznaki Honorowej następuje:

  1. w razie prawomocnego skazania przez sąd na karę pozbawienia praw publicznych,
  2. na podstawie prawomocnej uchwały wykluczającej z grona członków PCK

  § XII

  Organ, który podjął decyzję o pozbawieniu danej osoby Odznaki Honorowej, zobowiązany jest powiadomić o tym Kapitułę.

  § XIII

  Upoważnia się Kapitułę do podejmowania dodatkowych działań i ustaleń o charakterze organizacyjnym i porządkowym nie ujętych w niniejszym regulaminie, które są niezbędne dla zapewnienia wysokiej rangi Odznaki Honorowej w Stowarzyszeniu i społeczeństwie.

  § XIV

  Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.


   do góry

statystyka
Copyright by ©  sokol.waw.pl 2008       

projekty | Olympus | fotografia produktowa gdańsk | Wrocław Chalupnictwo | majówka 2012 mazury